فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری مراقبت¬های اولیه سلامت ( PHCشهری) شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند۵۳-۱۴۰۱

۱۸ دی ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۲ کد : ۳۱۷۲۷ مناقصات
تعداد بازدید:۱۱۴۱۵

شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری خدمات مراقبتهای اولیه سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند  در سال 1401-1402  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 14/10/1401 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت تا روز شنبه مورخ17/10/1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه  مورخ  27/10 /1401
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت 10 صبح  روز جهارشنبه مورخ  28/10/1401
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : .2.930.330.551 ریال  طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
زمان جلسه توجیهی با مناقصه گران : ساعت 10 صبح شنبه 24/10/140 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633138086
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه برونسپاری مراقبت های اولیه شبکه بهداشت شازند


( ۲ )

نظر شما :