فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی مرکز جامع سلامت روستایی آقداش شهرستان خنداب (۵۶-۱۴۰۱)

۰۴ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۳۵ کد : ۳۲۰۵۲ مناقصات
تعداد بازدید:۱۰۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظردارد عملیات اجرایی مرکز جامع سلامت روستایی آقداش شهرستان خنداب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه 5 ابنیه  و گواهی صلاحیت ایمنی) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
www.setadiran.ir

 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 04/11/1401 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  شنبه  تاریخ  08/11/1401
مهلت تکمیل اسناد و ارائه پیشنهادات قیمت  :  روز  سه شنبه  تاریخ 18/11/1401 
زمان بازگشایی پاکت ها ی مناقصه : ساعت 10 صبح  روز   چهارشنبه  تاریخ 19/11/1401
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  2.326.000.000  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیرستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها .تلفن  08633138086 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه مرکز جامع سلامت آقداش


( ۱ )

نظر شما :