فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام صادق (ع) شهرستان دلیجان (۴- ۹۸ )

۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۱ کد : ۳۷۱۶ مناقصات
تعداد بازدید:۳۱۱۹۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام صادق (ع) شهرستان دلیجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 28/01/1398 .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز سه شنبه  تاریخ  03/02/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز شنبه   تاریخ   14/02/1398  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح  روز یکشنبه  تاریخ  15/02/1398
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 455.979.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

لینک ورود به سامانه ستاد

کلید واژه ها: مزایده مناقصه طبخ غذا بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان


( ۲ )