فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت مرکز بهداشت شهرستان اراک و شهرستان شازند (۲۶ و ۲۷- ۹۸ )

۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۸ کد : ۵۶۹۸ مناقصات
تعداد بازدید:۲۶۷۲۷

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصات عمومی خرید  خدمات مراقبتهای اولیه سلامت مرکز بهداشت  شهرستان اراک و شهرستان شازند در سال 1398 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصات در سامانه تاریخ 23/6/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد هر دو مناقصه ازسایت :  روزسه شنبه  تاریخ  26/6/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات هر دو مناقصه:  روز شنبه   تاریخ  6/7/1398  
زمان بازگشایی پاکت های  هر دو مناقصه : ساعت  9 صبح روز یکشنبه   تاریخ  7/7/1398   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :1- مرکز بهداشت شهرستان اراک :  4.355.655.611 ریال2- شهرستان شازند : 882.662.909 ریال طبق دستورالعمل تضمین معاملات دانشگاههای علوم پزشکی .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه مراقبت های اولیه مرکز بهداشت اراک شازند


( ۱ )