فراخوان مناقصه یک مرحله ای انجام اسکلت آمفی تئاتر و سفت کاری ساختمان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۲-۹۷ )

۲۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۰ کد : ۶۳۲ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۹۴۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد انجام اسکلت آمفی تئاتر و سفت کاری ساختمان معاونت بهداشتی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( حداقل رتبه 5  ابنیه ورتبه 5 تاسیسات وتجهیزات ) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  28/05/1397 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز جمعه  تاریخ 02/06/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت :  روزدوشنبه  تاریخ 12/06/ 1397  

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح  روز سه شنبه  تاریخ 13/06/1397    

 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 741.109.770 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :

 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مناقصه آمفی تئاتر معاونت بهداشتی