فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) ۱۳۹۸ (۴۴- ۹۸ )

۰۲ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۵ کد : ۶۹۹۳ مناقصات
تعداد بازدید:۲۷۰۳۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل  مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه  پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 02/10/1398می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز  پنجشنبه  تاریخ  05/10/1398

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز یک شنبه  تاریخ  15/10/1398 

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز دوشنبه  تاریخ  16/10/1398   

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 818.961.100 ریال

نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مزایده مناقصه حمل و نقل


نظر شما :