فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و نوسازی و ارتقا پست برق مرکز بهداشت اراک (۴۵- ۹۸)

۰۳ دی ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۱ کد : ۷۰۰۹ مناقصات
تعداد بازدید:۲۷۵۱۴

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و نوسازی و ارتقا پست برق مرکز بهداشت اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 02/10/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز پنجشنبه  تاریخ  05/10/1398 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه:  روز دوشنبه  تاریخ   16/10/1398 
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9 صبح روز سه شنبه  تاریخ  17/10/1398
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 350.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه پست برق مرکز بهداشت اراک


نظر شما :