فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک (۴۶- ۹۸ )

۰۳ دی ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۲ کد : ۷۰۱۰ مناقصات
تعداد بازدید:۲۶۶۵۵

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه  تاریخ 03/10/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز پنجشنبه  تاریخ  05/10/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روزیک شنبه  تاریخ  15/10/1398  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز دوشنبه  تاریخ  16/10/1398   
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 409.708.800 ریال 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه بیمارستان امیرالمومنین ایاب و ذهاب


نظر شما :