فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل ستاد دانشگاه (۴۷- ۹۸ )

۲۱ دی ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۵ کد : ۷۲۶۲ مناقصات
تعداد بازدید:۲۷۰۶۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل ستاد مرکزی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ21/10/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز چهارشنبه  تاریخ  25/10/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه :  روز شنبه  تاریخ   05/11/1398  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز یکشنبه تاریخ  06/11/1398   
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 400/648/626 ریال 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه حمل و نقل ایاب و ذهاب


نظر شما :