فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مصرفی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک (۴۸-۹۸)

۲۹ دی ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۲ کد : ۷۳۶۹ مناقصات
تعداد بازدید:۲۷۱۸۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی خرید اقلام مصرفی پزشکی مورد نیاز خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه  در سامانه در تاریخ 28/10/1398 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات ازسایت :  تا روز چهارشنبه  تاریخ 02/11/1398 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه  :  روز شنبه   تاریخ 12/11/1398
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت   13 روز یکشنبه   تاریخ 13/11/1398    
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار طبق آخرین مصوبه هیات وزیران  950.000.000  ریال میباشد
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه اقلام مصرفی پزشکی


نظر شما :