فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور تهیه وطبخ و توزیع غذا ( بامصالح ) بیمارستان امام سجاد (ع ) بهداشت و درمان آشتیان (۴- ۹۹ )

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۹ کد : ۹۰۶۷ مناقصات
تعداد بازدید:۲۳۸۷۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی انجام امور تهیه وطبخ و توزیع غذا (با مصالح ) بیمارستان امام سجاد ع شبکه بهداشت و درمان آشتیان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه از تاریخ 8/2/1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت : تا روز شنبه  تاریخ  13/2/1399 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه:  روز سه شنبه تاریخ  23/2/1399 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح چهارشنبه   تاریخ 24/2/1399 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 311.346.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه طبخ غذا توزیع غذا بیمارستان امام سجاد آشتیان


نظر شما :