مطالب مرتبط با کلید واژه

واحدها


دستورالعمل واحد

1- DUE 2- آتی بادی غیر منتظره 3-احتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده به جا مانده در لباسها و ملحفه های کثیف 4-ارزیابی پیشگیرانه خطای پزشکی 5-انبارش ایمن 6-انبارش دارو 7-آزمون سازگاری (کراس مچ) 8-آنتی بادی اسکرینینگ 9-حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد مجاز 10-دستورالعمل ppe 11-دستورالعمل ارزیابی و ...