دستورالعمل واحد

تعداد بازدید:۱۴۱۲

1- DUE

2- آتی بادی غیر منتظره

3-احتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده به جا مانده در لباسها و ملحفه های کثیف

4-ارزیابی پیشگیرانه خطای پزشکی

5-انبارش ایمن

6-انبارش دارو

7-آزمون سازگاری (کراس مچ)

8-آنتی بادی اسکرینینگ

9-حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد مجاز

10-دستورالعمل ppe

11-دستورالعمل ارزیابی و کنترل ایمنی سطوح و دیوارها

12-دستورالعمل بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده

13-دستورالعمل پاتولوژی

14-دستورالعمل تفکیک در مبدا پسماند رادیواکتیو و پرتوزا

15-دستورالعمل تفکیک در مبدا پسماندهای تیز و برنده

16-دستورالعمل دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و دارویی

17-دستورالعمل کاربرد صحیح مواد شوینده و گندزدا

18-دستورالعمل کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندها

19-دستورالعمل کنترل کیفی ابزار پایه

20-دستورالعمل کنترل کیفی ایمونولوژی

21-دستورالعمل کنترل کیفی بیوشمی ادرار

22-دستورالعمل کنترل کیفی بیوشیمی

23-دستورالعمل نحوه انجام آزمایش های انگل شناسی

24-دستورالعمل نحوه انجام آزمایش های هماتولوژی

25-دستورالعمل نظارت بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماند

26-دستورالعمل نظافت،شستشو،گندزدایی و لکه زدایی - آمبولانس ها

27-دستورالعمل نگهداری و به روز رسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی

28-کنترل کیفی پاتولوژی

29-محافظت از فیزیک پرونده های پرسنلی و کارکنان 

30-نحوه استفاده از ماده حاجب

31-نحوه حفاظت از اموال گیرنده خدمت

32-نحوه حفاظت از اموال گیرنده خدمت

کلید واژه ها: دستورالعمل واحدها

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۹