مطالب مرتبط با کلید واژه

تحویل دارو


داروخانه

مسئول واحد : خانم دکتر نگار نفیسی مسئول فنی شیفت عصر : خانم دکتر سارا آقازیارتی تلفن های واحد : داخلی 2220- 2218 موقعیت واحد از لحاظ جغرافیایی : طبقه همکف – بلوک 1 تعداد پرسنل :  14 نفر   شرح وظایف : تدوین، بروز رسانی و بازنگری ...