مطالب مرتبط با کلید واژه

مسئولین فنی


مسئولین فنی مرکز

دکتر علی صدوق عباسیان : مسئول فنی کل مرکز دکتر امیر ورد : آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر نگار نفیسی و دکتر سارا آقازیارتی : داروخانه  دکتر وحید خلیلی : پزشکی هسته ای دکتر سمیه نصرتی : بخش تصویر برداری دکتر سعید صدرنیا : بخش آنژیوگرافی دکتر ...