مطالب مرتبط با کلید واژه

بخش آنژیوگرافی


بخش آنژیوگرافی

مسئول بخش: آقای علی مشایخی تلفن داخلی بخش : 2351 - 2352 رئیس بخش: آقای دکتر سعید صدرنیا تعداد تخت های فعال:   6 بستری و   0   اکستراء موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی:   طبقه اول – بلوک 2  تعداد پرسنل : 9 ...