معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۲۱۳۶
معاونت آموزشی

دکتر پارسا یوسفی چایجان

فوق تخصص کلیه ومجاری ادرار کودکان

معاون آموزشی و واحد آموزش تحت نظر معاونت آموزشی دانشگاه و ریاست مرکز­، در جهت ارتقاء کمی و کیفی آموزش بیمارستان (کارکنان ،اعضاء هیات علمی و کلیه فراگیران)

 

اهداف و رسالت :


فلسفه
معاونت آموزشی با مشارکت فعالانه واحد آموزش و واحد توسعه آموزش بالینی و ایجاد روحیه همکاری در افراد، فضای مناسب را برای ارتقاء  اساتید و اعضای هیات و دانشجویان فراهم می سازد .


چشم انداز
با توکل به خداوند و تکیه بر توانمندی اساتید و با عنایت به ارزشها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمایل دارد در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه های آموزشی در سطح منطقه و ملی گام بردارد.


 

 • برنامه ‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش بیمارستان
 • فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی –پژوهشی اعضای هیئت علمی , دانشجویان و پرسنل درمانی علاقه مند به حیطه های آموزشی و پژوهشی
 • برنامه ریزی و نظارت بر فضاهای در حال ساخت بیمارستان جهت افزایش سرانه آموزشی بیمارستان
 • برنامه ریزی کنفرانس های هفتگی منظم با محوریت موضوعات بالینی جهت دانشجویان
 • برنامه ریزی کنفرانس هفتگی با محوریت اپیدمی بیمار ها
 • پایش مستمر عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی و برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی
 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندسازی اساتید آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی
 • نظارت بر اجرای انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشی در بخش‌های بالینی و درمانگاه‌ها و تسهیل امور آموزشی
 • ارتباط مستقیم با اساتید آموزشی و فراگیران و تلاش در جهت رفع مشکلات آموزشی آنها
 • تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی اساتید
 • تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی دانشجویان
 • نظارت بر برنامه های مرتبط با دانشجویان  از قبیل برگزاری کلاس های آموزشی ، وضعیت ایمنی، معرفی به بخش ها
 • هدایت و نظارت بر فعالیت واحد توسعه آموزش بالینی
 • تشکیل کمیته‌های آموزشی بیمارستان با مدیریت اعضای هیئت علمی
 • نظارت بر  اداره کمیته‌های آموزشی بیمارستان که توسط اعضای هیئت علمی گروه های بالینی سرپرستی می شوند
 • برنامه ریزی جهت ارتقا کیفیت فضاهای آموزشی موجود و افزایش فضاهای آموزشی بیمارستان
 • نظارت بر اجرای اخلاق پزشکی توسط دانشجویان

 

شرح وظایف و محورهای کلی

 •     بخش اول: توسعه آموزش پزشکی

1-برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی بیمارستان در چارچوب سیاست ها و برنامه‌های دانشگاه، دانشکده پزشکی و بیمارستان
2-ارتقای توانمندی‌های اعضای هیأت علمی بیمارستان در زمینه برنامه‌ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیأت علمی)، روش‌های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش، و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی.
3-هدایت کمیته‌های آموزشی، بخش‌ها و گروه‌های بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه‌های آموزشی، اصلاح روند ارزشیابی آموزشی، به کارگیری روش‌های جدید آموزشی و یادگیری و هدایت طرح‌های پژوهش در آموزش در حیطه آموزش بالینی.
4-     پایش مستمر عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی و ارائه بازخورد لازم به مراجع ذیربط.
5-      انجام طرح‌های پژوهش در آموزش به صورت مشترک با بخش‌ها/گروه‌های آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی.
6-      هدایت و نظارت بر فعالیت‌های مرکز توسعه آموزش بیمارستان
7- ارایه پیشنهاد و مشاوره به دانشکده پزشکی در خصوص اتخاذ راهکارهای مؤثر در کیفیت آموزش پزشکی
 

 •    بخش دوم: اعضای هیأت علمی

1-    هدایت و نظارت بر برنامه‌ریزی سالیانه فعالیت‌های آموزشی بخش‌ها.
2-     نظارت بر حضور و فعالیت اعضای هیأت علمی در بخش‌های آموزشی، درمانگاه‌ها و اتاق‌های عمل.
3-    نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیأت علمی در بخش‌های مختلف.
4-      نظارت و تنظیم زمانبندی نحوه شرکت در کارگاه‌های آموزشی.
5-     نظارت بر حسن اجرای موازین اخلاقی توسط اعضای هیأت علمی.
6-نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی.
7- مشارکت در نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش و اعضای هیأت علمی (بخشی از آن توسط دانشجو و کارورز به صورت محرمانه انجام می‌گیرد)

 •   بخش سوم: ارتباطات

1-تشکیل و اداره کمیته‌های آموزشی بیمارستان (با حضور ریاست بیمارستان، رؤسای بخش‌ها و مدیران مرتبط) ـ کمیته های دانشجوئی ـ کارآموزی ـ کارورزی ـ دستیاری.
2-      شرکت در جلسات معاونین آموزشی بیمارستان‌ها دانشگاه در جهت هماهنگی در امر آموزش.
3-     ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت‌های بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری، آزمایشگاه و ...
4-    تنظیم فعالیت آموزشی بیمارستان و تهیه گزارش فعالیت‌های آموزشی برای مراجع بالاتر.

 • بخش چهارم: تجهیزات آموزشی

1-      تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها.
2-  نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان.
3- نظارت برتنظیم برنامه های استفاده از فضای آموزشی (سالن کنفرانس، آمفی تأتر و کلاس‌های درس).
4-  تجهیز واحد سمعی و بصری برنامه‌ریزی جهت بکارگیری از روش ها و تکنولوژی‌های جدید و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاس‌های درس.

 • بخش پنجم: دانشجو، کارورز، دستیار

1-     کنترل و نظارت بر معرفی نامه‌ها.
2-هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان با معاونت آموزش بالینی دانشکده پزشکی و مدیران گروه های آموزشی براساس ظرفیت بخش‌های آموزشی بیمارستان‌ها.
3-معرفی آموزش گیرندگان به بخش‌های آموزشی بیمارستان‌ها و صدور کلیه گواهی‌های انجام کار در دوره کارآموزی وکارورزی.
4-     نظارت بر برنامه‌ریزی کیفی آموزش در بخش‌های آموزشی به صورت تئوری و عملی.
5-نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره آموزش گیرندگان و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان و اعلام بکار و گواهی کارکرد فلوها و دستیاران به دانشکده پزشکی.
6-     نظارت بر اجرای انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشی در بخش‌ها و درمانگاه‌ها.
7-      برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی در بخش‌ها.
8-    برنامه‌ریزی و نظارت بر ارائه امور رفاهی آموزش گیرندگان در بیمارستان‌ها.
9-     تجهیز پاویون‌های دستیاران و دانشجویان و نظارت بر امکانات رفاهی و غذائی.
 

سایر موارد:
ـ انجام امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

 

نحوه انتخاب معاونین آموزشی بیمارستان‌ها
معاون آموزشی بیمارستان با پیشنهاد ریاست بیمارستان و ابلاغ رئیس دانشکده منصوب می‌شود

شرح وظایف کارشناس آموزش : 

تنظیم کلیه برنامه های آموزشی دانشجویان پزشکی شامل واحدهای عملی وتئوری:
الف : واحدهای عملی (کارورزی وکارآموزی)
-
هماهنگی بادانشکده پزشکی درخصوص معرفی نامه های دانشجویان ودریافت اسامی ایشان جهت دوره های مختلف  بالینی وتئوری
-
انجام حضوروغیاب دانشجویان ازطریق دفاترو لیستهای حضوروغیاب
-
هماهنگی بااساتیدواعضای محترم هیئت علمی جهت اجرای برنامه های آموزشی بالینی وتئوری
-
هماهنگی جهت برگزاری امتحانات بالینی وتئوری(دریافت سؤالات ازاساتید،ارسال به دانشکده،هماهنگی بااساتید ومدیران گروه ها جهت تصحیح اوراق ودریافت نمرات واعلام به آموزش بالینی دانشکده پزشکی)
-
هماهنگی جهت برگزاری جلسات دفاعیه پایان نامه های کارورزان ودستیاران
-
همکاری با واحدآموزش پرستاری مرکزجهت برگزاری دوره های آموزشی مختلف برای همکاران
-
تنظیم برنامه های کشیک انترنی  و دستیاری درابتدای هرماه ،اعلام برنامه به بخش های مختلف، 11)ارائه فرم های ارزشیابی ونظرسنجی مربوط به گروهها واساتید درپایان دوره های تئوری وعملی وجمع آوری وارسال آنها به مرکز مطالعات وتوسعه آموزش دانشگاه
-
اطلاع رسانی برنامه های مختلف آموزشی نظیرسمینارها،کنگره ها،کارگاه ها وهمایش هاو....به اساتیدمرکزوهماهنگی جهت ثبت نام وشرکت آنان دردوره های فوق
-
انجام مکاتبات آموزشی بادانشکده پزشکی وسایرواحدهای مرتبط، ،ارسال آنها وپی گیری جوابیه
-
بررسی وحل مشکلات آموزشی وبعضاً رفاهی دانشجویان وانتقال موارد به مسؤولین ذیربط
-
پی گیری تهیه ملزومات وتجهیزات مورد نیازآموزشی
-
پاسخگوی به سوالات تلفنی پرسنل تا حد داشتن اطلاعات مربوطه
-
انجام کارهای مربوط به دستیاران و تایپ نامه ها و سوالات، طرحها و پایان نامه های آنها، لیست کشیک و ثبت مرخصی
-
انجام کلیه اسکن های مربوط به پزشکان،دستیاران و اسکن های که مربوط به واحد آموزش می باشد.

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۲