ایمنی بیمار

تعداد بازدید:۲۳۸۳

مسئول ایمنی بیمار: 

خانم احدی

کارشناس پرستاری 

داخلی: 216

 

وظایف و مسئولیت ها :

1- همکاری‌ در تدوین‌ ، اجرا و بازنگری‌ برنامه‌ سالیانه‌ ایمنی‌ بیمار در بیمارستان به‌ منظور دستیابی‌ بـه‌ سـطح‌ یـک‌ اسـتانداردهای‌ بیمارستان های‌ دوستدار ایمنی‌ بیمار و کتاب راهنمای‌ اعتبار بخشی‌

۲ -  حضور در جلسات بازدیدهای‌ مدیریتی‌ ایمنی‌ بیمار

3-  نظارت و پیگری‌ مصوبات جلسات بازدید مدیریتی‌ ، روند انجام اقدامات اصلاحی‌ حا صل‌ از جلسـه‌ تـیم‌ اجرائـی‌ براسـاس بازدیـد مدیریتی‌ ایمنی‌ بیمار

۴ -  همکاری‌ در خودارزیابی‌ استانداردهای‌ الزامی‌ و اساسی‌ بیمارستان های‌ دوستدار ایمنی‌ بیمار ، کتاب راهنمای‌ اعتباربخشی‌

5-  همکاری‌ در انجام ممیزی‌ های‌ بالینی‌ و پیشنهاد موضوعات ممیزی‌ بالینی‌ براساس :

الف‌ ) نتایج‌ بازدیدهای‌ مدیریتی‌ ایمنی‌ بیمار طبق‌ استانداردهای‌ ابلاغی

ب ) تحلیل‌ ریشه‌ ای‌ وقایع‌ ناخواسته‌ که‌ طبق‌ دستورالعمل‌ ابلاغی‌ وزارت بهداشت‌ می‌ باشد.

ج ) گزارشات خطای‌ پز شکی‌ به‌ صورت داوطلبانه‌

د ) نتایج‌ شاخص‌ های‌ تحلیلی‌ ایمنی‌ بیمار گزارش شده از واحد بهبود کیفیت‌

6-  ایجاد و آموزش چگونگی‌ استفاده از سیستم‌ یادگیری‌ و گزارش دهی‌ وقایع‌ ناخواسته‌ در بیمارستان

۷ -  آموزش استانداردهای‌ ایمنی‌ بیمار و نظارت بر اجرای‌ استانداردها در بیمارستان با کمک‌ کلیه‌ تیم‌ های‌ بالینی‌ و غیربالینی‌

۸ -  شرکت‌ و همکاری‌ فعال در تدوین‌ برنامه‌ ها و شاخص‌ های‌ ایمنی‌ بیمار ، روش های‌ اجرایی‌ در مدیریت‌ خطا

۹ -  حضور فعال در کلیه‌ کمیته‌ ها طبق‌ کتاب راهنمای‌ اعتباربخشی‌

۱۰ -  نظارت بر کنفرانس‌ های‌ درون بخشی‌ با موضوعات ایمنی‌ بیمار که‌ توسط‌ سوپروایزر آموزش و سرپرستاران  انجام می‌ شود.

۱۱ -  نظارت بر پیاده ساز ی‌ و اجرای‌ کلیه‌ موارد قید شده در کتاب راهنمای‌ اعتباربخشی‌ و اقدامات مداخله‌ ای‌ دال بر ارتقاء ایمنی‌ بیمار توسط‌ کلیه‌ واحدهای‌ درمانی‌ و غیردرمانی‌ در بیمارستان

۱۲ -  نظارت میدانی‌ کار شناس هماهنگ‌ کننده ایمنی‌ بیمار بر رعایت‌ اصول ایمنی‌ بیمار در بخش‌ های‌ بالینی‌

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۴۰۳