ایمنی بیمار

تعداد بازدید:۱۰۴۰

مسئول ایمنی بیمار: 

آقای مجتبی نوشاد 

کارشناس پرستاری 

داخی : 417

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۴۰۰