ایمنی بیمار

تعداد بازدید:۲۲۲۷

مسئول ایمنی بیمار: 

خانم آقا بابایی

کارشناس پرستاری 

داخلی: 258

 

شرح وظایف :

  • همکاری در تدوین و اجرا و بازنگری برنامه عملیاتی ایمنی بیمار سالیانه
  • همکاری در خود ارزیابی استانداردهای الزامی
  • همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء ایمنی بطور مستمر
  • شرکت در بازدیدهای مدیریتی و ایمنی بیمار و پیگیری اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان
  • برنامه ریزی آموزش ایمنی بیمار و کارکنان و نحوه گزارش دهی اتفاقات ناخواسته و نظارت بر فرآیند اجرای آن
  • راهبری و مدیریت شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار و کارکنان
  • شرکت فعال در کلیه کمیته های مرکز
  • شرکت و همکاری در تدوین خط مشی ها و روشهای اجرایی و دستورالعملها به منظور ارتقاء ایمنی بیمار و کارکنان
  • نظارت و پایش برنامه های ایمنی بیمار و کارکنان و هماهنگی با مسئول ایمنی مرکز
آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۲