مراقبت ویژه نوزادان NICU

تعداد بازدید:۲۶۴۷

                 سرپرستار بخش :

                                       سرکارخانم سمانه داوری - کارشناس ارشد پرستاری

     شماره تماس داخلی بخش : 347 -339

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹