محتوای آموزشی مربوط به پژوهشهای بالینی

تعداد بازدید:۳۰۳

لینک فرم های پروپزال ، گزارش نهایی طرح ، پایان نامه و....

https://arakmu.ac.ir/vcr/fa/regulation/category/377/%D9%81%D8%B1%D9%85-
%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85
لینک فرم های اخلاق در پژوهش
https://arakmu.ac.ir/vcr/fa/regulation/category/375/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%
A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۴۰۱