واحد تدارکات

تعداد بازدید:۱۷۷۷

مسئول تدارکات : 

آقای حسین محمدی 

داخلی : 210

تعداد نیرو : 3 نفر

شرح وظایف:
1. خرید درخواستهای بیمارستان به واسطه پرسنل تحت سرپرستی 
2. نظارت و کنترل بر وضعیت کیفی کالا ،اجناس و لوازم خریداری شده 
3. انجام هماهنگی های اعتباری جهت درخواست های خرید با امور مالی 
4. نظارت بر امورات مربوط به شغل و راهنمایی به کارکنان تحت سرپرستی 
5. پیگیریهای لازم جهت تحویل تنخواه به منظور خرید لوازم 
6. کنترل بر کالاهای خریداری شده و تحویل کالاها به انبار دار
7. نظارت بر ثبت کالاهای خریداری شده تا تحویل آن به انبار 
8. نظارت بر قیمت خریداری شده کالاها تا منافع سازمان در آنها لحاظ گردد
9. تعیین و شناسایی منابع خرید در تمامی کالاها  
10.             انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۰