صورتجلسات شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۲۱۱
 صورتجلسات شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر سال 1399
 صورتجلسات شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر سال 1400
 صورتجلسات شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر سال 1401
90 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر 19 اردیبهشت 1401
91 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر 13 تیر 1401
92 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر 31 مرداد 1401
93 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر 15 شهریور 1401
94 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر 2 آبان 1401
95 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر  15 آذر 1401
96 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر  18 بهمن 1401
97 صورتجلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر  25 بهمن 1401

 

 

 

کلید واژه ها: صورتجلسات شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی امیرکبیر

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲