امور اداری

تعداد بازدید:۲۰۵۲
امور اداری

امور اداری
واحد های زیر مجموعه :

کارگزینی 

دبیرخانه 

رئیس امور اداری و منابع انسانی 

آقای شهرام حاتم نیا
کارشناسی امور اداری
داخلی 214

مسئول کارگزینی :

آقای شهرام حاتم نیا

داخلی 206

مسئول دیبرخانه :

آقای علیرضا آنجفی 

داخلی 207

وظایف و مسئولیت ها :

۱ ـ هماهنگی‌ و اقدام برای‌ جذب و استخدام نیروی‌ انسانی‌ مورد نیاز بیمارستان از منابع‌ موجود و براساس ضوابط‌ و مقـررات مربوطه

۲ ـ هماهنگی‌ و نظارت بر صدور احکام کارگزینی‌ و قراردادهای‌ پرسنلی‌

۳ ـ هماهنگی‌ و اقدام برای‌ انجام امور رفاهی‌ کارکنان بیمارستان براساس مقررات مربوطه‌

۴ ـ نظارت بر کلیه‌ امور کارگزینی‌

۵ ـ نظارت بر امور انتظامات و تلفنخانه‌

6ـ هماهنگی‌ و اقدام برای‌ تهیه‌ و تنظیم‌ مکاتبات و گزارشات مختلف‌ در زمینه‌ مسئولیت‌ های‌ مترتبه‌ شغل‌ مورد تصدی

۷ ـ انجام کلیه‌ مسئولیت‌ های‌ مترتبه‌ امور اداری‌ بیمارستان براساس مقررات و ضوابط‌ حاکم‌ و طبق‌ دستور مقام مافوق

۸ ـ انجام سایر اموری‌ که‌ در حدود وظایف‌ و مسئولیت‌ های‌ تعیین‌ شده از جانب‌ مافوق ارجاع گردد.

 

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۴۰۳