آمار و مدارک پزشکی

تعداد بازدید:۱۲۹۱

مسئول واحد:

                آقای وحید نظری، کارشناس مدارک پزشکی

تعداد پرسنل و واحدهای مربوطه:

تلفن داخلی: 354

موقعیت مکانی: واقع در طبقه اول ساختمان مدیریت

بخش اسناد و مدارک پزشکی هر بیمارستان و یا مرکز درمانی به عنوان یک بخش کلیدی و حیاتی در زمینه تدوین و گردآوری، سازمان دهی، دستیابی و مدیریت اطلاعات مربوط به بیماران، نحوه درمان و خدمات رسانی به آنها اعم از بیمه ای، مالی و بالینی در نظر گرفته می شود. بنابراین این بخش علاوه بر ارتقاء در ارائه خدمات درمانی مطلوب به بیماران دارای اهدافی نظیر :

 1. به عنوان یک ابزار ارتباطی موثر بین تمامی ارائه کنندگان خدمات درمانی اعم از پزشکان، پرستاران و کارکنان و مسئولین دیگر بخشهای کلینیکی و پاراکلینیکی
 2. ارائه مستنداتی مربوط به دوره بیماری و پیشرفت و درمان بیماران
 3. به عنوان ابزاری کارآمد در جهت ارزیابی و ارزشیابی پرسنل
 4. پشتیبانی از حفظ حقوق بیماران، پزشکان، پرستاران و  تمامی کارکنان و مسئولین
 5. ثبت و تهیه اطلاعات موردنیاز در جهت کنترل و مدیریت هزینه های درمانی بیماران و بیمارستان
 6. افزایش کارایی و دقت تصمیم گیری در تمامی امور
 7. به عنوان ابزاری موثر و کارا در جهت پژوهش و تحقیق

شرح وظایف واحد مدارک پزشکی:

 1. مستندسازی خدمات درمانی و بیمه ای و مالی  ارائه شده به بیماران بستری و سرپایی
 2. حفاظت از پرونده های بیماران
 3.  طبقه بندی و کدگذاری اقدامات درمانی براساس استانداردهای بین المللی ICD 10
 4. ثبت کد های ICD در زیر سیستم مدارک پزشکی  از سیستم اطلاعات بیمارستانی تیراژه
 5. کنترل و تنظیم اوراق پرونده پزشکی براساس دستورالعمل های موجود، بررسی کمی و کیفی پرونده های  بیماران و رفع نواقص آنها
 6. کنترل  و پیگیری  رعایت حقوق بیمار و بیمارستان
 7. تنظیم مستندات پرونده های بیماران  و حذف برگه های اضافی از پرونده های بیماران
 8. بایگانی پرونده ها بر اساس سیستم
 9. بازیابی وتحویل پرونده به افراد مجاز طبق دستورالعمل و قوانین زیر ربط
 10. پیگیری پرونده ها
 11. بکارگیری روشها و شیوه های نوین در مدیریت اطلاعات و کدگذاری

                  12. نظارت بر عملکرد همه پرسنل اعم از منشی های بخشها  

 

 

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۱