بخش مراقبت ویژه کودکان PICU

تعداد بازدید:۲۲۴۳

                سرپرستار بخش  : 

                              سرکار خانم مهری شاطری - کارشناس ارشد پرستاری

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۸