بخش مراقبت ویژه کودکان PICU

تعداد بازدید:۳۰۶۸

بخش مراقبت ویژه کودکان

رئیس بخش : آقای دکتر طغرا

مسئول بخش : مهری شاطری (کارشناس ارشد مراقبت ویژه پرستاری)

شماره تماس : 347

تعداد تخت : 10تخت

تعداد پرسنل : 18 پرستار 1کمک پرستار 1 بهیار 4 خدمات

 

 

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۴۰۳