جمعداری اموال

تعداد بازدید:۲۳۰۱

واحد جمعداری اموال (امین اموال)

مسئول واحد : آقای عباس شفیعی مطلق

تعداد پرسنل : 1 نفر

وظایف :

-          ثبت اموال و نصب برچسب مورد نظر روی اموال جدید

-          کنترل اجناس موجود در انبار

-          انبار گردانی که شامل انبار تجهیزات انبار داروئی و جابجائی اموال در محیط بیمارستان

-          جمع آوری اموال موجود در محوطه بیمارستان اعم از مصرفی و غیر مصرفی

-          نقل و انتقال اموال بین مراکز تحت پوشش

-          جمع آوری اموال اسقاطی و انتقال به دانشگاه علوم پزشکی اراک با اسناد مربوطه

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳