مدیریت بیمارستان

تعداد بازدید:۱۴۱۱۵

جناب آقای مصطفی زمانی

معاون پشتیبانی مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر

 

 

شرح وظایف مدیر بیمارستان : 

1  . مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان 

2 .  انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان 

3 .  هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان 

4 .  هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان ، بخشهای اداری ، مالی ، بالینی ، پزشکی و ...

5 .  شرکت در جلسات هیات رئیسه ، تحویل اداری ، آموزش ، کمیته های بیمارستانی و غیره 

6 .  تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .

7 . کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان .

8 . تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان .

9 .  تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان.

10 . نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها .

11 . ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی .

12 . تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و رهنمایی آنان .

13 .  ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان .

14 .  ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان .

15 .  شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه .

16 .  مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان .

17 .  ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش .

18 .  هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه .

19 .  هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی ، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه .

20 . برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و دراز مدت بیمارستان به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران .

21 . انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

 

رئیس دفتر جناب آقای مصطفی سلیمی 
تلفن تماس : 33130040 - 086              شماره فکس : 33132510 -086

 

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۴۰۲