اورژانس تریاژ

تعداد بازدید:۱۵۰۲۵

بخش اورژانس تریاژ

 

          اورژانس تریاژ شامل سرویس کودکان  

 

رئیس بخش اورژانس : خانم دکتر مریم محمدی (  متخصص کودکان)

سرپرستار :خانم جواهری (کارشناس پرستاری)

 

تعداد پرسنل: 24 نفر کارشناس پرستاری

تلفن مستقیم بخش اورژانس  : 3132027-0861

شماره تلفن داخلی : 333-284

پرسنل خدمات : شامل یک نفر پرسنل آقا ویک نفر پرسنل خانم (مشترک بابخش سی سی یو) درشیفت صبح، ویک نفر پرسنل آقا (مشترک بابخش سی سی یو) درشیفت های عصروشب.

ساختمان بخش:

بخش اورژانس  شامل دوقسمت می باشد:

 الف- قسمت سرپایی

این قسمت برای انجام اقداماتی همچون گرفتن نوارقلب(ECG )واحیای قلبی ریوی(CPR )  بخور درمانی برای بیمارانی که به صورت سرپایی به اورژانس مراجعه کرده ویاارجاع شده اند درنظرگرفته شده است.

دراین قسمت دوعدد تخت مخصوص برای ECG وCPR  درنظرگرفته شده که به وسیله پارتیشن ازهم جداشده اند.

چنانچه لازم باشد بیمار برای مدت کوتاهی دراورژانس تحت نظرقرارگیرد (بعنوان مثال برای انجام ECG سریال ویاکنترل فشارخون)معمولادراین قسمت تحت نظرقرارگرفته شده واقدامات درخواست شده توسط پزشک کشیک برای وی اجرامی گردد.

ب – قسمت بستری

این قسمت دارای هفت کابین یا یونیت  مجهزبه مونیتورهای Bed Side می باشدکه توسط پارتیشن وپرده ازهم جدا شده اند.

بیمارانی که طبق صلاحدیدپزشک کشیک ویامتخصص قلب نیازبه بستری داشته باشند،به این قسمت منتقل شده وبستری می گردند.

ج- اتاق پزشک کشیک

این اتاق درقسمت ورودی اورژانس واقع شده وازدوبخش اتاق معاینه واتاق استراحت برای پزشکان کشیک تشکیل شده است.

هدف:

هدف ازاستقراربخش اورژانس ،رسیدگی ودرمان بیماری های  کودکان و روانپزشکی درفازحاد بیماری آنان می باشد.

 

 

 

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳