امور مالی

تعداد بازدید:۳۹۹۳
امور مالی

یکی از واحد های پشتیبانی مرکز بوده که با هدف نظارت بر منابع مالی بیمارستان و با یک رویکرد نظام مند در زمینه خطوط اعتباری ،وصول مطالبات، تدوین و کنترل بودجه و ارائه گزارش های مالی به مدیریت مرکز فعالیت می کند


مدیر امورمالی : آقای اکبر نادری (کارشناس ارشد مالی)
واحد های امور مالی شامل قسمتهای زیر می باشد :
1-صدور چک 2- رسیدگی 3- مسئول حسابداری تعهدی 4- بایگانی امور مالی 5- دریافت و پرداخت 6- صندوق و درآمد
 


 
1-حسابداری تعهدی و صدور چک
نام مسئول : آقای سعید رحیمی  (حسابداری)
وظایف شامل: صدور چک – دفتر داری – بایگانی اسناد مربوطه – تنظیم تخصیص و اعتبار – تنظیم نماینده اسناد
وارد کردن اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری تعهدی – تنظیم اسناد دریافت و پرداخت –تفکیک اسناد آماده کردن نماینده ها
 
2- رسیدگی:
نام مسئول :  آقای راهزانی ( حسابدار مسئول طرحهای عمرانی)
وظایف : رسیدگی اسناد ( داروئی – تجهیزات و حقوقی) – تنظیم اسناد نظام نوین پزشکان شامل هیئت علمی – تمام وقت پزشکان تبصره ) – تامین اعتبار اولیه کلیه درخواستها و ثبت دفتر اعتبارات مرحله بعد تامین اعتبار ثانویه و قطعی
 
3-حقوق و دستمزد و بایگانی امور مالی:
نام مسئول : آقای جلیلی
خانم مددی (حسابداری)
وظابف : ثبت حقوق و دستمزد بیمه و کسورات پرسنل شاغلین 
بایگانی اسناد و نامه های دریافت شده از ادارات و سازمانهای مختلف – بایگانی رونوشت مالی اسناد و نامه های رسیده در پرونده مالی پرسنل بایگانی احکام جدید پرسنل در پرونده مالی آنها

 
4-      صندوق و درآمد
مسئول : خانم چراغی  (حسابدار – مسئول درآمد)
وظایف : دریافت مبالغ از ارباب در قبال ارائه خدمات مختلف به بیماران

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳