اعتبار بخشی

تعداد بازدید:۲۷۷۶

مسئولان اعتبار بخشی :

سرکار خانم عاصمی (کارشناس اعتباربخشی بالینی )

سرکار خانم مظفری (کارشناس اعتباربخشی آموزشی)

 

معرفی واحد: 

اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات، مطابق با استانداردها می باشد.
استانداردهایی که برای بهبود مداوم کیفیت، بیمارمحوری و بهبود خدمات ایمن به بیماران و کارکنان تأکید دارد.
اعتباربخشی به منظور مبنای تفکر بهبود کیفیت و ارتقاء سطح مراقبت ها به کار گرفته می شود.
خط مشی اعتباربخشی و بهبود کیفیت بر تمرکز روی اصول بنیادی جهت یکپارچه و پویا نمودن خدمات تشخیصی درمانی را تشکیل می دهد.
بهبود کیفیت چهارچوبی ست که در قبال ارائه خدمات پاسخگو بوده و با صیانت از استانداردهای وزارت بهداشت، کارکنان بیمارستان را جهت ارائه بهترین استانداردها یاری می کند.

شرح وظایف مسئولان واحد اعتباربخشی 

1-  هماهنگی با کلیه واحد / بخشها در اجرای استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستان
۲- مشارکت در تدوین و سند استراتژیک و به روز رسانی آن
۳- مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت در بیمارستان.
۴- برگزاری جلسات کمیته سنجش و پایش کیفیت و پیگیری مصوبات
۵- نظارت و پیگیری کیفیت برگزاری سایر کمیته های بیمارستانی و ارائه گزارش وضعیت و پیشنهادات مداخله ای – اصلاحی به تیم مدیریت اجرایی در صورت لزوم
۶- تدوین فهرست فرایند های اصلی بیمارستان با همکاری مسئولین بخش / واحد ها و تعیین شاخص های اندازه گیری آنها
۷- -نظارت بر گردآوری داده ها و جمع بندی اطلاعات در راستای شاخص های فرایندی – عملکردی –ساختاری، انجام تحلیل با مشارکت مسئولین بخش ها و واحد ها و ارایه گزارش نتایج تحلیل ها و مداخلات به تیم مدیریت اجرایی
۸- پیگیری میزان پیشرفت در برنامه های بهبود کیفیت / عملیاتی بیمارستان و ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی
۹- مشارکت در تدوین خط مشی – روش اجرایی و دستوالعمل های بیمارستانی به روز رسانی آنها
۱۰- نهادینه کردن فرهنگ ارتقای کیفیت وایمنی در بیمارستان
۱۱- اجرای فرایند رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی از بیماران و کارکنان مرکز (خدمت دهنده و خدمت گیرنده) در بیمارستان.
۱۲- مشارکت در تدوین شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان.
۱۳- همکاری با مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار در، تحلیل ریشه یابی خطاها و نواقص موجود در سیستم.
۱۴- مشارکت فعال در انجام بازدید های ایمنی بیمار.
۱۵- انجام سایر امورات محوله طبق نظر مسئول مافوق


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۴۰۳