ریاست

تعداد بازدید:۶۹۴۵
  

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر صابر مقدم

رشته تحصیلی: متخصص بیهوشی  و عضو هیئت علمی دانشگاه 

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 33130040

شماره تماس داخلی:  203 و204

آدرس: اراک- خیابان شهید شیرودی - میدان پرستار - بیمارستان امیرکبیر اراک

سوابق اجرایی :

ریاست بیمارستان ولی عصر

 

شرح وظایف

 • کسب خط مشی و دستورالعمل های الزم از ریاست دانشگاه 
 • نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج براساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد
 • نظارت در مورد انتخابات پزشکان همکار بیمارستان براساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیرپزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان
 • سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها
 • سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان
 • شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان
 • ایجاد کمیته های الزم بیمارستانی، انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای و ظایف
 • مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکالت و نواقص موجود در هر مورد
 • تهیه گزارش از فعالیت ها، مشکالت و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه
 • نظارت بر امور مالی، تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده
 • تهیه گزارش های متناوب از فعالیت های بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی، بهداشتی، اداری، مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول
آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۴۰۳