ریاست

تعداد بازدید:۵۸۳۰
ریاست

 

ریاست مرکز :
آقای دکتر صابر مقدم

متخصص بیهوشی  و عضو هیئت علمی دانشگاه 

شرح وظایف رئیس بیمارستان : 

1 .کسب خط مشی و دستورالعمل های الزم از ریاست دانشگاه 

2 .نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج براساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد

3 .نظارت در مورد انتخابات پزشکان همکار بیمارستان براساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیرپزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان

4 .سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها

5 .سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان

6 .شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان

7 .ایجاد کمیته های الزم بیمارستانی، انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای و ظایف

8 .مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکالت و نواقص موجود در هر مورد

9 .تهیه گزارش از فعالیت ها، مشکالت و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه

10 .نظارت بر امور مالی، تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده

11 . تهیه گزارش های متناوب از فعالیت های بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی، بهداشتی، اداری، مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول

 تلفن تماس : 33134715 داخلی 203 و204
تلفن مستقیم : 33130040

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۴۰۲