بهداشت محیط

تعداد بازدید:۱۲۴۷

واحد بهداشت محیط

مسئول : آقای مهندس محسن عسگر زاده (کارشناس)

کنترل بهداشتی آب بیمارستان شامل کلرو PH سنجشی ازنقاط مختلف بیمارستان وکنترل میکروبی شیمایی آب آشامیدنی
مدیریت موادزائدجامدشامل نظارت برتفکیک زباله های عفونی و غیرعفونی،نظارت برحمل ونقل زباله ها،آنالیز مقدارزباله درهرماه
کنترل میکروبی محیطهای مختلف بیمارستان شامل نمونه برداری از محیط،هماهنگی با آزمایشگاه جهت نمونه برداری، آنالیز یتا
کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بربهسازی محیط شامل تدوین برنامه زمان بندی سمپاشی و طمعه گذاری
بهداشت محیط کلیه بخشها طبق چک لیست طراحی شده
تنظیم وتکمیل پرونده های بهداشتی کلیه پرسنل شامل پرسنل آشپزخانه، نیروهای خدماتی،پرسنل مهدکودک، پرسنل درمان
نظارت برتفکیک و جمع آوری شستشو و ضدعفونی البسه
برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کلیه پرسنل در زمینه بهداشت
نظارت بر نحوه گندزدایی و ضدعفونی نقاط مختلف بیمارستان
نظارت بهداشتی برآشپزخانه و نظارت درزمینه تهیه و توزیع غذاباهمکاری کارشناس تغذیه
اقدام درزمینه مسائل بهداشتی وحفاظتی مراکز پرتوهای یون ساز ازطریق کارشناس زیربط
نظارت دقیق برنحوه کاردستگاههای اتوکلاووانجام تستهای دوره ای بیولوژیک

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۹۹