بهبودکیفیت

تعداد بازدید:۵۳۳

مسئول بهبود کیفیت:
خانم نگار کریمی 
کارشناس
داخلی :267

 

شرح وظایف مسئول بهبود کیفیت:

- تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک )
- تدوین سیستم ها و فرایند های بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.
- تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری ،قابل دستیابی و زمان دارجهت فرایند های مختلف بیمارستان
- پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها، اقدامات ومداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
- تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت
- تدوین واجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان
- تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
- تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
- پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در واحدهای مختلف بیمارستان
- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ ویکپارچه برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیماردر راستای الگوی اعتباربخشی
- ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
- ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان
- تصویب وابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحد های مختلف بیمارستان
- اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان
- ابلاغ وهماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطحواحد های مختلف بیمارستان
- هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و رهگیری اجرای مصوباتهماهنگی ویکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱