آیین نامه های واحد

تعداد بازدید:۲۶۰

آ یین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

آیین نامه کمیته کشوری اخلاق پزشکی   

راهنمای اخلاقی کارآزمایی بالینی  

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی

 

کلید واژه ها: آیین نامه های واحد

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲