مطالب مرتبط با کلید واژه

طبخ غذا


فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی ره شهرستان محلات (۹- ۹۷ )

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی ره شهرستان محلات را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

ادامه مطلب