مرکز آموزشی و درمانی آیت اله طالقانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک