مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگزین


واحد اداری

خانم زهرا کمیجانی سمت: کارگزین شرح وظایف:   1- رسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها   2- تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم   3- انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان   4- تهیه پیش نویس های کارگزینی از ...