مطالب مرتبط با کلید واژه

تهیه


واحد اداری

خانم زهرا کمیجانی سمت: کارگزین شرح وظایف:   1- رسیدگی به فرم های پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها   2- تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم   3- انجام امور مربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارمندان   4- تهیه پیش نویس های کارگزینی از ...

واحد حراست

مسئول حراست: آقای محمد غریبی شرح وظایف : - پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیر قانونی در محیط تحت پوشش - تدوین دستور العمل های حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن - تهیه طرح های ...