مطالب مرتبط با کلید واژه

روزی


اورژانس

رئیس بخش: دکتر آذرگشب (پزشک عمومی) سرپرستار بخش: سرکار خانم حدیث فتح آبادی تلفن :08635453583 تلفن داخلی:211 تعداد تخت سرپایی: 4 تخت تعداد تخت بستری: 3 تخت و اتاق عمل سرپایی و اتاق احیا قلبی ریوی موقعیت بخش: طبقه اول، سمت راست ساعات ارائه خدمت: به صورت ...