آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش پاتولوژیمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش سروایمونولوژِی و هورمونمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش مولکولی و ژنتیکمدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش میکروب شناسی.مدیریت آزمایشگاه
کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش هماتولوژیمدیریت آزمایشگاه
معیارهای پذیرش (رد و قبول) نمونه های ارسالی از سایر بخش ها و مراکز خارج از آزمایشگاهمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه پاتولوژی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه هماتولوژی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه PCR و ژنتیک انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه انگل شناسی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی ادرار انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه سروایمنولوژی و هورمون انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام می شودمدیریت آزمایشگاه
نحوه بسته بندی، انتقال امن و ایمن نمونه، زمان چرخه کاری و بایگانی گزارشات نمونه های ارجاعیمدیریت آزمایشگاه
نحوه و الزامات برچسب گذاری نمونه های آزمایشمدیریت آزمایشگاه
نظارت مستمر بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش هامدیریت آزمایشگاه
پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستانمدیریت بهداشت محیط
راهنمای سیستم تهویه در بیمارستانمدیریت بهداشت محیط
رعایت اصول بهداشتی در ارائه خدمات غذا به بیماران بستری در بخش های ویژهمدیریت بهداشت محیط