آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آموزش آبشاری فشارخونفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
ارزشیابی دهه اقدام برای ایمنی را ه هافایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
اسلاید های وبینار بیماریهای غدد و متابولیک - اختلالات تیروئید کودکانفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سکته مغزیفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سکته های قلبیفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سکته های قلبیفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
پیشیگیری از سوانح و حوادثفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
خطرسنجی و دیابتفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
خطرسنجی و فشار خونفایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر
درمان دارویی دیابتStandards of Medical Care in Diabetes - ۲۰۱۸-کنفرانس علمی آبان ماه۹۷فایل های آموزشی مبارزه با بیماری های غیر واگیر