تقویم

هفته ایمنی راه ها

۰۲ فروردین ۱۳۹۹


روز جهانی مبارزه با سل

۰۴ فروردین ۱۳۹۹


روز دندانپزشکی

روز دندانپزشکی

۲۳ فروردین ۱۳۹۹


روز دندانپزشکی

۲۳ فروردین ۱۳۹۹


روز جهانی هموفیلی

۲۹ فروردین ۱۳۹۹


روز علوم آزمایشگاهی

۳۰ فروردین ۱۳۹۹


روز علوم آزمایشگاهی

روز علوم آزمایشگاهی

۳۰ فروردین ۱۳۹۹


هفته ملی سلامت

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹


روز استاد - معلم

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹


روز جهانی ماما

روز جهانی ماما

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹


روز جهانی ماما

روز جهانی ماما

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹


روز جهانی آسم

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹


روز جهانی تالاسمی

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹


روز جهانی تالاسمی

روز جهانی تالاسمی

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹


روز جهانی پارکینسون

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹


روز جهانی خانواده

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹


روز جهانی فشار خون

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹


روز جهانی تیروئید

۰۵ خرداد ۱۳۹۹


روز جهانی تیروئید

روز جهانی تیروئید

۰۵ خرداد ۱۳۹۹


روز جهانی بدون دخانیات

۱۱ خرداد ۱۳۹۹


رحلت حضرت امام خمینی (ره)

۱۴ خرداد ۱۳۹۹


قیام ۱۵ خرداد

۱۵ خرداد ۱۳۹۹


روز جهانی اهداء کنندگان خون

۲۵ خرداد ۱۳۹۹


روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

۰۶ تیر ۱۳۹۹


روز مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام

۱۶ تیر ۱۳۹۹


روز جهانی جمعیت

۲۱ تیر ۱۳۹۹


روز طب سنتی

۲۵ تیر ۱۳۹۹هفته شیر مادر

۱۱ مرداد ۱۳۹۹


عید سعید غدیر خم

۱۸ مرداد ۱۳۹۹