فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان دلیجان (۱۶- ۹۷ )

۰۲ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۶ کد : ۲۹۱ مناقصات
تعداد بازدید:۲۷۰۹۴

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان دلیجان  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 02/05/1397می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه   تاریخ  06/05/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه   تاریخ   16/05/1397 

زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز چهارشنبه   تاریخ  17/05/1397   

حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248 


نظر شما :