مطالب مرتبط با کلید واژه

شبکه


واحدمالی

آقای قاسم جامه بزرگی  مسئول امورمالی شرح وظایف امور مالی : 1- تهیه و تدوین صورت های مالی  از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق آیین نامه ومقررات حاکم برتحریر دفاتر وضوابط مربوطه و ...

واحدفناوری اطلاعات

واحدفناوری اطلاعات

معرفی واحد: امور فن آوری اطلاعات فناوری اطلاعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روی اطلاعات اعمال میشود.  معرفی پرسنل: آقای یونس ...

واحد روابط عمومی

                                        آقای محمود داودی نیا سمت: مسئول روابط عمومی                                                                                                                        اهداف و وظایف روابط عمومی بیمارستان امام علی کمیجان: روابط عمومی یعنی پل ارتباط...... روابط عمومی یعنی صراحت، روشنگری، شفافیت، ...