مطالب مرتبط با کلید واژه

نگهداری


واحدمالی

آقای قاسم جامه بزرگی  مسئول امورمالی شرح وظایف امور مالی : 1- تهیه و تدوین صورت های مالی  از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق آیین نامه ومقررات حاکم برتحریر دفاتر وضوابط مربوطه و ...