مطالب مرتبط با کلید واژه

مسئول امورمالی


واحدمالی

معرفی پرسنل: آقای قاسم جامه بزرگی: مسئول امورمالی شرح وظایف امور مالی : 1. تهیه و تدوین صورتهای مالی شبکه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابهابر طبق آیین نامه ومقررات حاکم برتحریر دفاتر وضوابط مربوطه وصحت و سلامت ...