پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۳۸۰

آخرین ویرایش: ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸


چه زمانی دانشجو فارغ التحصیل شناخته میشود؟

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی و پایان‌نامه را طبق برنامه مصوب براساس مقررات آیین‌نامه با موفقیت گذرانده باشد، و در آزمون عملی صلاحیت های بالینی نیز قبول شود. فارغ‌التحصیل دوره دکتری عمومی پزشکی شناخته می‌شود.

زمان فارغ التحصیلی دانشجو چگونه محاسبه می گردد

زمان فارغ‌التحصیلی دانشجو، زمانی است که تمامی واحدهای درسی خود را از جمله پایان‌نامه را گذرانده باشد و در آزمون صلاحیت های بالینی قبولی شود.(هر کدام که مؤخر باشد).

دفاع از پایان نامه دانشجو در چه زمانی می بایست انجام شود

کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان‌نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می‌باشند و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان‌نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید، علی‌رغم اینکه کلیه واحدهای درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد، اخراج خواهد شد.

  تعداد دفعات مشروطی در مقطع دکتری عمومی پزشکی چه میزان است ؟

دانشجویی که در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی برای 3 نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم می‌شود و چنانچه میانگین کل واحدهایی که گذارنده است حداقل 10 باشد، می‌تواند برابر دستورالعمل مندرج در تبصره 2 ماده 13 آئین نامه آموزشی به رشته دیگری در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته تغییر رشته دهد.

  حداقل نمره قبولی در دروس هر یک از مراحل و حداقل میانگین کل در هر یک از مراحل ( اول و دوم و سوم و چهارم ) آموزش پزشکی چند می باشد ؟

- حداقل نمره قبولی در دروس مراحل اول و دوم آموزش پزشکی 10 وحداقل میانگین کل هر یک از این مراحل 12 می‌باشد.

- حداقل نمره قبولی در هر یک از درس‌های نظری مرحله کارآموزی بالینی و بخش‌های مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی 12 است و حداقل میانگین کل هر یک از این مراحل 14 می‌باشد.

تذکر1: چنانچه دانشجو پس از اخذ مجدد درس یا بخش مردودی، در اولین فرصت، در آن درس یا بخش نمره 16 و بالاتر اخذ نماید، نمره مردودی او حذف و در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو محاسبه نخواهد شد. تعداد دفعات مجاز استفاده از مفاد این تبصره 4 با در کل دوره دکتری عمومی پزشکی است. چنانچه دانشجو پس از اخذ درس یا بخش مردودی در اولین فرصت، مجدداً مردود و پس از اخذ مجدد در فرصت های بعدی نمره 16 و بالاتر کسب نماید مشمول مفاد این تبصره نمی باشد و هیچ یک از نمرات مردودی او حذف نخواهد شد.

زمان و شرایط حذف اضطراری درس چگونه است؟

در صورت اضطرار، دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی می‌تواند تا 5 هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از دروس نظری یا عملی خود را با تأیید گروه آموزشی مربوطه حذف کند، مشروط بر اینکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 17/4  و یا  17/2 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.

  حداکثر دروس قابل اخذ و یا حذف در زمان حذف و اضافه چه میزان می باشد ؟

دانشجو می‌تواند در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم تا دو هفته پس از شروع نیمسال، حداکثر دو درس اخذشده خود را حذف و یا دو درس دیگر اخذ نماید، یا دو درس اخذ ‏‌شده خود را با دو درس دیگر جا‌به‌جا نماید، مشروط بر این که تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر در سوال 13 تجاوز نکند.

تذکر 1: غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش‌آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو محاسبه خواهد شد.

تذکر 2: حذف و اضافه در ترم تابستانی امکان پذیر نیست.

  حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی چه میزان است ؟

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی 10 سال است، که 5 سال اول به طی مراحل اول و دوم آموزش پزشکی و 5 سال باقیمانده به طی مراحل سوم و چهارم آن اختصاص دارد.

تذکر 1: دانشجویی که نتواند در مدت 4 سال اول دوره آموزش پزشکی از امتحان جامع علوم‌پایه، نمره قبولی کسب کند و یا در مدت 5 سال اول، مراحل اول و دوم آموزش پزشکی را به پایان برساند، از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می‌شود و در صورتی که میانگین نمرات دروس که گذرانیده حداقل 10 باشد، می‌تواند برابر دستورالعمل مربوطه به رشته دیگری در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تغییر رشته بدهد.

تذکر 2: دوره تحصیلی دانشجویی که نتواند در مدت 3 سال از شروع دوره بالینی به دوره کارورزی راه یابد و یا در مدت 5 سال مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی را به پایان برساند و در آزمون صلاحیت های بالینی نمره قبولی کسب نماید. با تصویب شورای آموزشی دانشگاه حداکثر 12 ماه دیگر قابل تمدید است. مشروط بر آن که مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد.

  حداقل و حداکثر واحد های درسی مجاز به اخذ در هر نیمسال تحصیلی چه میزان است ؟

دانشجو در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم دوره دکتری عمومی پزشکی باید حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد درسی، انتخاب نماید.

تذکر 1: در آخرین نیمسال تحصیلی در هر یک از مراحل اول و دوم، دانشجو از رعایت شرط حداقل 12 واحد معاف است.

تذکر 2: در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می‌تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی انتخاب کند.

تذکر 3: در مواردی که دانشجو حداکثر 24 واحد باقیمانده برای گذراندن هر یک از مراحل اول و دوم را داشته باشد، در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با تأیید دانشکده می‌تواند کلیه آن واحدها را در آن نیمسال بگذراند.

تذکر 4: در دوره تابستانی، دانشجو مجاز به انتخاب بیش از 6 واحد درسی نمی‌باشد.

  آیا دانشجویانی که به علت مردودشدن در امتحانات جامع علوم پایه یا پیش‌کارورزی از ادامه تحصیل در رشته پزشکی محروم می‌شوند، می‌توانند تغییر رشته دهند ؟

بله - برابر دستورالعمل تغییر رشته دانشجویان دوره‌های دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی محروم می‌شوند، مصوب بیست و دومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 28/4/82، به رشته دیگری در مقاطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته و کاردانی تغییر رشته دهد.

  تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی چند نوبت می باشد ؟

شرکت در امتحان جامع پیش‌کارورزی تا سه نوبت مجاز است.

  غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می‌شود یا خیر ؟

بله - غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می‌شود.

  تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون جامع علوم پایه چند نوبت می باشد ؟

شرکت در امتحان جامع علوم پایه، تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی محروم می‌شود.

  آیا رعایت ترتیب اخذ دروس و پیش‌نیازها به هنگام انتخاب واحد دانشجو ضروری می باشد ؟

بله -  دانشجو ملزم به رعایت ترتیب اخذ دروس با رعایت پیش‌نیازها، به هنگام انتخاب واحد می باشد.

  درصورت عدم مراجعه دانشجو در موعد مقرر در هر نیمسال تحصیلی برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد برخورد دانشگاه با دانشجو چه خواهد بود؟

دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می‌کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش دانشکده مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام‌نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.