آمار زیستی

گروه آمار زیستی

مرتبه علمی

دکترمحمد رفیعی

دانشیار

دکتر اعظم مسلمی

استادیار

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۱۸۵