اسامی رؤسای دانشکده پزشکی از بدو تاسیس تاکنون

تعداد بازدید:۳۴۲۵

ردیف

نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده

تاریخ شروع ریاست

1

آقای دکتر هوشنگ بحرینی

1366/03/31

2

آقای دکتر انصاری

1370/09/13

3

آقای  دکتر سید نورالدین موئیدی

1371/08/17

4

آقای دکتر حیدر فراهانی

1376/03/29

5

آقای دکتر سعید صدرنیا

1376/07/15

6

آقای دکتر علی فانی

1377/07/22

7

آقای دکتر علیرضا سوسن آبادی

1380/08/22

8

آقای دکتر حسینعلی هادی

1383/05/27

9

خانم دکتر افسانه نوروزی

1384/09/19

10

آقای دکتر شعبانعلی علیزاده

1385/06/26

11

آقای دکتر حسین سرمدیان

1389/02/07

12

آقای دکتر بهمن صادقی سده

1390/09/13

13

آقای دکتر حسین سرمدیان

1392/11/20

14

آقای دکتر حسن صلحی

1393/04/31

15


16

آقای دکتر علی ارجمند شبستری


آقای دکتر رامین پرویز راد

1396/03/06


1398/05/20

 

کلید واژه ها: اسامی روسا بدو تاسیس تاکنون