رئیس دانشکده

تعداد بازدید:۴۰۷۶

 دکتر رامین پرویزراد
 طب اورژانس

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۸